Tømmerup Fri- og Efterskole

Lokalhistorie fra Tømmerup sogn

Skolerne

Gennem de seneste omkring 150 år har der været både kommunal skole (siden 1700-tallet) og friskole(r) i Tømmerup sogn. Men også Ubberup højskole har haft stor lokal betydning.

Tømmerup Fri- og Efterskole

 

Tømmerup Friskole opstod på sin nuværende matrikel i Spangsbro i 1911 som en sammenslutning af en lille håndfuld mindre friskoler i sognet. Der blev bygget nyt og skolen blev indviet den 5. november 1911.

 

Skolerne, der lagde grunden til den nye friskole, var mindre friskoler i Ubberup, Tømmerup og Kåstrup, som var opstået sidst i 1800-tallet samtidig med højskolebevægelsen og andelsbevægelsen.

 

Friskolen i Ubberup var fra 1868, Tømmerup friskole fra 1875 og i Kåstrup var der to små friskoler fra omkring 1880. Ubberup friskole var den første og største og havde den samme lærer, Niels Thomsen, gennem cirka 30 år.

 

Når skolerne samledes i Spangsbro var det helt i tråd med, at Spangsbro var blevet sorgnets nye midtpunkt, efter man sidst i 1800-tallet havde placeret sognets øvrige fælles aktiviteter - brugs, forsamlingshus og andelsmejeri i området.

 

Gdr. Aksel Jensen, Clemenshøj, Tømmerup, der selv havde gået på den lille friskole i Tømmerup by, var en af initiativtagerne til den nye friskole og blev skolens første formand.

 

Den første skolebestyrelse bestod i øvrigt af Tømrermester Rasmus Kristensen, Ubberup, Boelsmand Chr. Larsen, Andaks, Gdr. Oluf Kristensen, Kåstrup, Gdr. Niels Chr. Nielsen, Ubberup Mark, og Gdr. Hans Buhl, Kåstrup.

 

Initiativgruppen havde forhåndstilsagn fra friskolelærer Bertel Thomsen, Gislev, søn af Ubberup friskoles mangeårige lærer, Niels Thomsen, om - sammen med hustruen Katrine - at blive skolens første forstanderpar.

 

 

Skolen kronologisk

1911 Stiftende generalforsamling den 23. maj. Der tegnes 350 aktier á 30 kroner. Byggegrund købes for 1.000 kroner. Skolen Indvies 5. november. Skolens klokke skænkes af formanden Aksel Jensens bror, haveinspektør Clemen Jensen, Tømmerup.

 

1918 Skolens børnetal er 112. Krigen og den spanske syge vanskeliggør skolearbejdet. (foto af den lille avisnotits)

 

1919 Pga. stort børnetal er det nødvendigt at sige nej til børn udenfor Tømmerup kommune. Formanden foreslår oprettelsen af en efterskole, der dog først bliver til noget i friskoens regi mange år senere. Siden 1914 var der dog blevet drevet en kommunal efterskole, hvor blandt andet friskolens lærer Bertel Thomsen bidrog

til undervisningen.

 

1923 Pga. stort børnetal vedtages at bygge endnu et

klasseværelse samt en lærerindebolig.

 

1934 Skolens leder, Bertel Thomsen, dør. Sønnen Thormod Thomsen overtager i en kort periode, inden forstanderparret Thora og Dines Sneftrup tiltræder (skrives som Dünes Snetrup i Tømmerup Kirkebog ved hans død i 1960).

 

1936 Enke efter Bertel Thomsen, Katrine Thomsen, skænker skolen et areal vest for skolen til legeplads. Bertel Thomsen havde købt det privat og havde tidligere stillet det gratis til rådighed for skolen som legeplads. Skolen fejrer 25 års jubilæum.

 

1942 Til trods for krigen og et rekordlavt børnetal drøftes udvidelser for at være på højde med den kommunale skole, når krigen slutter.

 

1947 Sognepræst Pastor Rønild fratræder, som i mange år har været skolens tilsynsførende. Et hverv der overtages af valgmenighedspræst Uffe Hansen, Ubberup.

 

1952 Engelsk tilbydes som valgfag for skolens ældste årgange.

 

1957 Børnetallet er steget til 73. Skolekøkkenundervisning begynder i samarbejde med den kommunale skole.

 

1958 Forstanderparret Thora og Dines Sneftrup fratræder efter 24 år. Ingrid og Kai Kristoffersen, der kommer fra Nørregades friskole i Odense, tiltræder den 1. august. Det første efterskolehold begynder i november.

 

1961 Der opføres en bygning med elevværelser, spise- og opholdsrum samt køkken, der indvies ved 50 års jubilæet den 5. november.

 

1962 Der købes 3 tdl. jord til idrætsplads m.v. Børnetallet er steget til 100 elever, timetallet øget og lærerstaben forøget yderligere.

 

1969 Der indføres børnehaveklasse som en af de første steder i landet.

 

1970 Der indføres legestue for 3-5-årige, som kan komme og lege nogle få timer om

formiddagen et par dage om ugen.

 

1970'erne Børnetallet ligger stabilt på omkring 120-140 elever plus efterskolen. I alt omkring 180-200 elever. Der kommer en del friskoleelever fra Kalundborg-området mens hovedparten af efterskoleeleverne kommer fra hovedstadsområdet. Der tilbydes 10. klasse for både friskolens og efterskolens elever.

 

1976 Interne uenigheder fører til, at cirka halvdelen af lærerne samt en del børn og deres forældre udtræder af friskoen og danner Kalundborg Friskole på Lerchenborg. Ingrid og Kai Kristoffersen følger med som forstanderpar. Mange lokale proprietærbørn er blandt dem, der følger med til Lerchenborg.

 

1977 Ester og Laust Torp tiltræder som skolens nye forstanderpar. Ester Torp er søster til en af skolens lærere, Misse Olsen, Kirkelygård, Tømmerup.

 

1979 Ester og Laust Torp vælger at fratræde for fortsat at virke som folkeskolelærere på Rødding Skole i Sønderjylland, hvor de kom fra.

 

1979 Jytte og Hans Pedersen tiltræder som forstanderpar.

 

1999 Jytte og Hans Pedersen fratræder, og Niels Erik Hansen og Bodil Henriksen bliver det nye forstanderpar.

 

2002 Jens Boldt bliver ansat som viceleder med ansvar for friskolen

 

2009 Niels Erik Hansen & Bodil Henriksen fratræder og overlader posten til Gert Tagmos Knudsen og hans kone Heidi

 

2010 Heidi og Gert Tagmos Knudsen fratræder i april, og Jens Boldt bliver konstitueret forstander, inden han ansættes som forstander om efteråret 2010. Ann Christiansen ansættes som viceforstander.

 

2014 Ann Christiansen afløses af Lotte Pazdecki.

 

 

Her kan du se mere om den moderne skole, som Tømmerup Fri- og Efterskole har udviklet sig til siden starten i 2011.

 

 

Materialet er primært udarbejdet på baggrund af skolens 50 års jubilæumsskrift, udarbejdet af Gdr. Eskild Pedersen, Ubberup, 1961. Dette i kombination med egen viden og endelig med bidrag om skolens seneste data fra nuværende forstander Jens Boldt. Tak for det.