Kilder til bogen "Saltbækvig"


EA=Erhvervsarkivet

KB=Det kongelige Bibliotek

KSA=Københavns Stadsarkiv

KMS=Kort- og Matrikelstyrelsen

LAK=Landsarkivet for Sjælland mv.

LAV=Landsarkivet for Nørrejylland

RA=Rigsarkivet

 

Aagesen, Aage: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark. 1949.

Abrahamsen, Lars; Bugtrup, Svend: Fuglemaleren Leif Rydeng. PERA, 1993.

Aldal, J.: Holstebros historie gennem tiderne 1274-1939. 1939.

Alfabetisk Navneregister over Personer, der i Aarene 1850-1915 ved Lov har erhvervet dansk Indfødsret. 1916.

Algreen-Ussing, Frederik: Efterretninger om Kalundborg. 1869.

Algreen-Ussing, Frederik: Historisk-Topografiske Efterretninger om Arts Herred. 1861. S. 106-107.

Algreen-Ussing, T.: Kongelige Reskripter og Resolutioner, Reglementer, Instruxer og Fundatser m.v. 7. Deel, Bd. 10. 1831.

Alkærsig, S.: Esbjerg Havn og By. 1909-14.

Allentoft, John; Frederiksen, Frede: Eksamensprojekt på Danmarks tekniske Højskole til lufthavn i Saltbæk Vig. I: Ingeniørens Ugeblad. 16. årg. Nr. 43. S. 1, 27-29.

Andersen, Helge: Hvem ejer Danmark nu? Fremad, 1970.

Andersen, Helge: Magtens mange mænd. Fremad, 1985.

Arkiv, bd. 2. 1968-69.

Arkiv for Genealogi og Heraldik. Samlinger til Dansk Personal- og Familiehistorie. Hft. 1-9. 1908-11.

Avis Kronik Index. 1940-78.

Avis Kronik Samling i Århus. Bibliotek, 1940-78.

Avisårbogen. Gad, 1924-1960.

Bang, P. G.: Udvikling af Læren om Interessentskab og de samme nærmest vedkommende Retsforhold. 1829-33.

Baumgarten, Karl: Das Bauernhaus in Mecklenburg. Berlin, 1965.

Baumgarten, Thorkil: Borgerlige Familier. Ufuldendt tillæg til: Arkiv for Genealogi og Heraldik. 1910-12.

Baumgarten, Thorkil: Navne-Fortegnelse over ca. 2000 Familier mv. I: Arkiv for Genealogi og Heraldik 1. Årg. 1911. 1908-1919.

Beregning af søer. Vestsjællands Amtskommune. 1983.

Beretning om Kronprins Frederiks Fond 1865. 1915.

Berg, R.: Dansk Jernbanepolitik i Tiden fra 1850 til 1865. I: Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. rk. 6. 1898.

Berlingske Tidende. 1865-1906.

Berlingske Tidende gennem 200 år. 1949. Bd. 3,I, s. 6-7.

Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i oeconomisk Henseende. Ringkøbing. Bd. 8. 1826-44.

Bille, C. St. A. Bille: Fra Holbæk Amt. I: Galschiøt, M: Danmark i Skildringer og Billeder af danske Forfattere og Kunstnere. Bd. 2. 1893. S. 581-585.

Billedbladet 16.11.1943, 15.07.1982.

Biografier om artilleriofficerer 1764-1889. 1978.

Biografiske Avisartikler. 1940-55.

Bjergsted Lokalhistoriske Forening og Arkiv: Medlemsblade. 1990.

Bjørn, Claus: Dansk mejeribrug 1882-2000. 1982.

Bloch, Emil: Gamle vestjyske veje. I: Hardsyssels Årbog. 1940. S. 87.

Blædel, Finn H.: Tilføjelser og rettelser til Danske Prokuratorer. Tillæg 1. Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1977.

Blædel, Finn H.: Tilføjelser og rettelser til Danske Prokuratorer. Tillæg 2. Dansk Historisk Håndbogsforlag 1982.

Bobé, Louis: Fra Renaissance til Empire. 1916. S. 167-188.

Boje, Per: Det industrielle miljø 1840-1940. 1976.

Bokkenheuser, Knud: Hotel Cosmopolite. Skandinavisk Hotel fra 1866. København, 1929. KB.

Bol og By. Landbohistorisk Tidsskrift. 2000:1.

Borch, S. C.: Forelæsninger over Maskinlære. Bd. 1 Kraftmaskiner. 1880.

Borch, S. G.: Forelæsninger over Maskinlære. Bd. 2 Arbejdsmaskiner. 1885.

Borring, Knud: Betonen og dens Anvendelighed paa Landbrugsbygninger. I: Ugeskrift for Landmænd. 1866, 1870.

Bricka, C. F.: Dansk Biografisk Leksikon. 1887-1905. Bd. 1-19. 1933-44.

Brixtofte, Peter: Danmarks nye magthavere. Schultz, 1984.

Bruun, O.: Fra pionertiden i Esbjerg. Dalsgaard Olsens Forlag, Esbjerg. 1893.

Bryllupper og dødsfald i Danmark 1897-1901.

Brøndsted, Johannes: Danmark før og nu. Sjælland. Bd. 5. Hassings Forlag 1955.

Brøndsted, Johannes: Danmarks oldtid. 1938-40.

Buch, Martin; Gomard, C. I. (red.): Danmarks Jernbaner. 1933.

C. F. Drechsel: Fiskeriberetning 1888-1902. KB.

C. F. Tietgen, Privatbanken og Store Nordiske. Etablering 1868-76. 1978.

Christiansen, Hans Guldager; Leth, Peter: Saltbæk Vigs Flora. Vestsjællands Amt 2002.

Christmas-Møller, Ingeborg: Dagligliv bag dæmningen. 1974.

Clausen, C. C.: Vore store Mænd udgaaede fra smaa Hjem. 1897.

Clausen, H. V.: Fra Holbæk Amt. Top. hist. Skildr. 1918. S. 350-354.

Clemmensen, C. A.: Etatsråd E. Møller, den vest- og sønderjyske Kreditforenings Stifter. 1919.

Clemmensen, C.; Thalbitzer, Carl: Håndværkerbanken og dens mænd. 1917.

Cohn, Einar: Privatbanken i Kjøbenhavn gennem hundrede Aar 1857-1957. 1957-58.

Cour, Vilhelm la: Sjællands ældste Bygder. 1927. S. 65, 222, 239.

Dagbladet. København, 24.05.1875 og 1880.

Dahl, Aage: Stamtavle over Efterkommere af Brygger og Brændevinsbrænder, Ejer af Gelstoft, Mathias Clausen Dahl .......1932.

Dahl, Knud: Fredede områder i Danmark. Høst, 1994.

Dalgas, E.: Geographiske Billeder fra Heden. 1870.

Danmarks Amter og deres Mænd. 1938.

Danmarks Amtsforvaltere 1660-1848, 1919

Danmarks Amtsforvaltere 1848-1932, 1933

Danmarks Folkeskole, 1910 og 1933.

Danmarks Love 1665-1939. Gad, 1939.

Danmarks Natur. Bd. 3. S. 471.

Danmarks Posten. 1976. Dec., s. 21-28.

Danmarks større Gårde. 1961-67. 7 bd.

Danmarks ældste Forretninger. 1910, 1915 og 1950.

Dansk Adels Årbog. Bd. 34, s. 470. Grüner. Bd. 52, s. 45-73. Gyldenkrone.

Dansk Adelskalender. 1878. S. 290-292.

Dansk Arkitektstat. 1931 og 1941.

Dansk Civil- og Akademiingeniørstat. 1971.

Dansk Civilingeniørstat. 1942 og 1955.

Dansk Fiskeriforenings Aarsberetning. 1891, 1903-16, 1910-17.

Dansk Fotografisk Forening. 1892. Nr. VII, s. 224, 1892-93. S. 39.

Dansk Ingeniørstat. 1930 og 1955.

Dansk Landbotidende. 1866. S. 182-185.

Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift. Årg. 1980-82, 1984-1993.

Dansk Portrætgalleri. I: Danmarks Industri og Haandværk. 1905. Bd. 2.

Dansk Skolestat. 1933.

Danske Herregaarde. 1985.

Danske Herregaarde ved 1920. 1922-23.

Danske Møller. København 1934.

Danske slotte og herregårde. 1944-45.

Danske slotte og herregårde i billeder. 1963-68.

Danske i Udlandet. 1956.

Danske Ingeniører fra Teknika. 1945.

Danske Møller. Bd. 1. Handel og Industri, 1934.

Danske Veje. Turistforeningen for Danmark, 1964.

Darve, H. J.: Om Jernbanesystemer i Danmark. 1860.

De danske Kalk- og Mergelselskaber. 1995.

De danske Statsbaner 1847-1947. Generaldirektoratet for Statsbanerne, 1947.

Den danske Landinspektørforening 1950-75. 1975.

Den store handelsperiode. Englændernes Helsingør. Bd. 1, 2 og 3.

Den Tekniske Forenings Tidsskrift. 1877-78. 1. årg.

Den Tekniske Forenings Tidsskrift. 1878-79, s. 29-48.

Den Tekniske Forenings Tidsskrift. 1889, nr. XII.

Den Tekniske Forenings Tidsskrift. 1927, 109-162.

Dencker, Julius: Nekrologer og biografier over afdøde officerer o.l. Det kgl. Garnisonsbibliotek, 1981.

Departementstidende. Årg. 1870. S. 367.

De danske Erhverv, 1967.

Det Danske Hedeselskabs arkiv.

Det forsømte århundrede. 1976.

Det nye samfund på vej 1871-1913. I: Dansk Socialhistorie. Bd. 5. 1982.

Dübeck, Inger: Aktieselskabernes retshistorie. 1991.

Ellehøj, Svend: Københavns Universitet 1479-1979. Bd. 1-14. 1983.

Elvius; Hiort Lorenzen: Danske patriciske Slægter. 1891.

Enggaard Pedersen, J.: D. B. Adler og udviklingen af det danske bank- og kreditvæsen. I: Erhvervshistorisk Årbog, s. s. 299. 1968.

Enggaard Poulsen, Sigurd: Et Atlantis i Fjorden. 1972.

Enggaard Poulsen, Sigurd: Landet bag hav. Omkring en fjord. 1977.

English; Hanssen: Forslag til et Jernbanesystem for Danmark og Slesvig. 1860.

Erhvervsarkivet: Brandforsikringsarkivalier for købstæder og landbygninger, efter 1872.

Erhvervsarkivet: Industriforeningens arkiv.

Erichsen, Erich: Guld og grønne skove. 1911.

Eriksholm, Anders J.: Holbæk Amts Økonomiske Selskab i Hundredåret 1818-1912. København, 1912.

Erindringer af Lærer N. Jesper Nielsen. I: Hardsyssel Aarbog. Årg. 1950. Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, 1907-

Esbjerg 1868-1943. Esbjerg, 1943.

Esbjerg. Historie og Historier. Lokalhistorisk Udvalg Esbjerg, 1930. Bd. 2.

Esbjerg. I: De danske Byerhverv i Tekst og Billeder. 1907.

Et blad af Tørlægningens historie. I: Ullersted, K. S.: Ugeskrift for Landmænd. 1934.

Falbe-Hansen, V.; Scharling, W.: Danmarks Statistik. 1878-91. Bd. 1-6. 1878-1891.

Falbe-Hansen, V.; Scharling, W.: Havets indvirkning på de danske kyster. I: Danmarks Statistik. 1885.

Falbe-Hansen, V.; Scharling, W.: Supplement. 1891.

Farmaceutisk Stat. 1. udg. 1843. 5. udg. 1949.

Feddersen, A.: Bidrag til de Danske Indsøers Geografi. I: Geografisk Tidsskrift 12. 1894.

Feddersen, A.: Ferskvandsfiskeri. Beretning fra Dansk Fiskeriforening. København, 1898. KB.

Feddersen, A.: Ferskvandsfiskeri. I: Berlingske Aftenavis 21.05.1894, s. 1.

Feddersen, A.: Ferskvandsfiskeriet. I: Berlingske Morgenavis 25.10.1893, s. 2.

Feltornithologen. Årg. 1977. 1959-80.

Ferdinand, Lorenz: Fuglene i landskabet. I: Større danske fuglelokaliteter. Bd. 2. Dansk Ornithologisk Forening.

Ferdinand, Lorenz.: Større danske fuglelokaliteter. Dansk Ornithologisk Forening, 1971. Bd. 1. 1971-80.

Filolog- og magisterstat. 1907.

Fiskeri i Hav og Fjord. I: Sprog og kultur. 1949. Bd. 17.

Flou, Brita; Kjær, Børge; Thorndahl, Jytte: Kolindsund - et stykke Djursland fortæller danmarkshistorie. 1980.

Folketingets Bibliotek og Oplysningstjeneste.

For fædrelandets bedre flor. 1969.

Fortegnelse over Grosserere, Mæglere og Vekselerere i København. Årligt siden 1847.

Fortegnelse over Mecklenburgske Slægter.

Foss, Holger Eigil: Søofficeresrulle 1700-1951. I: Tidsskrift for Søvæsen. 1951. Særnr.

Fra det gamle Helsingør. 1925.

Fra Holmsland. I: Hardsyssel Aarbog. Årg. 1927. Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, 1907-.

Frandsen, Karl-Erik: Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660. Dansk Historisk Fællesforening.1984.

Frederiksberg Gasværk. 1935.

Frederiksberg Gasværk gennem 75 Aar. Frederiksberg, 1936.

Friis, Achton: De danskes Øer. Bd. 3. S. 132-33. 1928.

Frost, Peter. Nicolaj.: Beskrivelse over Kjøbstaden Ringkøbing. 1817. Genoptrykt 1922.

Fædrelandet. Årg. 1857-60, 1865, 1867-68, 1870-80.

Faaborg, N. L.: Danske grafiske portrætter. 1980.

Galschiøt, M.: Helsingør. 1921.

Gamle Danmarkskort. S. 75. 1952.

Glahn, Torben; Kann Rasmussen, Torben: Soraner-Biografier 1584-1900. Supplement. Soransk Samfund, 1987.

Gredsted, M.: Statstelegrafen 1854-1904. 1904.

Green, Th.: Danske Fonds og Aktier. 1929.

Grohshennig, Max; Hauch-Fausbøll, Th.: Danmarks Præstehistorie 1884-1911, 1932

Grosen, Uffe: Lammefjorden 1873-1973. Lammefjordens Dige- og Pumpelaug og Risegaards Legatstiftelse. 1973.

Grüner, H. R. o.a. (udg.): Mercantil-Calender. København, 1852-.

Grüner, Julie, f. Ræder: Minder fra mine bedsteforældres hjem i det danske Altona. Ringkøbing, 1958. KB.

Gullach, Benedict: Fra Ringkøbing Fjord og Holmslands Klit. 1992.

Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie. 1990.

Hagelund Strøm, Kirsten: Møller i Danmark. Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1981.

Hambro, C. J.: Far og sønn. Barndomserindringer. Oslo, 1948.

Hambros Bank Ltd. 1839-1939. London, 1939.

Hannover, Emil: Keramisk Haandbog. Bd. 1. 1919.

Hansen, H. C.: Forsøgsmøllen i Askov. 1981.

Hansen, J. J.: Større danske Landbrug. 1930. Bd. 2.

Hansen, P.: Udførelsen af danske Inddæmningsarealer. I: Den Tekniske Forenings Tidsskrift. 1878-79. 2. Aarg.

Harboe, Erik V. (red.): Den danske Landinspektørforening 1925-50. 1950.

Hardsyssels Årbog. Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, 1915-18.

Hassing, V. V.: Ud- og Indførsel af Landbrugsprodukter. I: Tidsskrift for Landøkonomi. 1893. S. 654-64.

Hauch, Chr.: Bondevennernes første Program. I: Tiden. Ugeblad for Politik og Folkelig Oplysning. Nr. 4. 1913.

Hauch-Fausbøll, Th.: Haandbog over den ikke naturaliserede adel. 1933.

Hauch-Fausbøll, Th.: Personalhistoriske Samlinger. 1906-13.

Hauch-Fausbøll, Th.: Slægthåndbogen. 1900.

Hauch-Fausbøll, Th.: Tillæg til Personalhistoriske Samlinger. 1908.

Hedeselskabets Tidsskrift. 1929:49, s. 479-486.

Hedeselskabets Tidsskrift. 1957:78, hft. 8, s. 141-148.

Hedrich, O.: Die Entwicklung des schleswig-holsteinischen Eisenbahnwesens. Kiel, 1915.

Heft, Tage: 16 stormænd i dansk erhverv. Høst, 1939.

Helsingør Bymuseum. Vejledning. 1977

Helweg Ovesen, Claus: Leif Rydeng - kunstner på Saltbækvig. I: Natur og Miljø, nr. 2, 1985.

Henningsen, Johannes: Emanuel Gurlitt. I: Husumer Tageblatt. 23.01.1926. Nr. 19.

Hindenburg, T.: Juridisk Formularbog. 1879.

Hiort, Esbjørn: Etatsråd E. M. Møller og hans efterslægt. 1971.

Hjejle, Bernt: Shawlaw. Gad 1978.

Hjorth-Nielsen, H.: Danske Prokuratorer 1660-1869. København, 1935.

Hjorth-Nielsen, H.: Danske Sagførere 1869-1919. Det danske Sagførersamfund, 1941.

Hjorth-Nielsen, H.: Danske Sagførere 1869-1941. Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie, 1979.

Hjorth-Nielsen, H.: Det danske Post- og Telegrafvæsen. 1932-33.

Holbæk Amts Socialdemokrat. 1921-24.

Holbæk Amts Økonomiske Selskab 1812-1887. 1887.

Holst, Helge: Opfindelsernes bog. København, 1923-1926.

Hoppe: Die deutsche St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen. 1925. S. 428-432.

Hundrup, F. E.: Biographiske Efterretninger om de Candidater, som have underkastet sig philologisk-historisk Skole-Embedsexamen. 1875. 2. udg.

Husumer Wochenblatt. 1855-1864.

Hvem er hvem i dansk søfart. 1954

Højesteretstidende. 1894. Dom 1. juni - Tietgen mod en englænder vedr. Carlé. S. 216-29.

Hørlyck, Erik: Aktie- og Anpartsselskaber. 1985.

Hørlyck, Erik: Dansk Andelsret. 1990.

Hørlyck, Erik: Interessentskaber og konsortier. 1989.

Høy, Thorkild; Dahl, Jørgen: Danmarks Søer. Søerne i Vestsjællands Amt. Strandberg, 1993.

Illustreret Tidende. 1868. Nr. 477. S. 54-56. 1873. Nr. 706. 1878. Nr. 1003.

Industri-Tidenden (red. A. Steenberg). Årg. 1874. 1863-1901.

Ingeniøren. 1906. Nr. 4, 58. 1919. Nr. 40, 63-64. 1927. Nr. 47, 561-562. 1931. Nr. 3.

Ingeniørkorpsets Jubilæumsskrift 1684-1884. 1884.

Ingeniørkorpsets Jubilæumsskrift 1684-1984. 1984.

Ingerslev, Vitus: Håndbog for Landvæsenskommissærer. 1872.

Interview med Børge Dührkop, Svenstrup. 19.05., 16.06., 30.06., 05.10. 1995.

Interview med Christine Hansen, Eskebjerg.

Interview med Eilif Christiansen, Kallerup Bakkevej 2. 14.09.1991.

Interview med Ib Larsen, Saltbæk.

Interview med Jens Anker Larsen, Istebjerg. 26.11.1989.

Interview med Kristian Jensen, Ubby (1896-1990). Efterår 1989.

Interview med Ole Petersen, Vrøj. 24.11.1989.

Interviews med Peter Thorsen-Lorentzen, Ulstrup.

Interview med Samuel Olsen, Jyderup.

Interview med Vilhelm Jespersen, Brokkebjerg. 10.02.1990.

Jacobsen, R.: Post- og Telegrafhaandbogen for Kalundborg og Omegn. 1870, 1880.

Jansson, Børge: Hundrede år i Rom. 1930.

Jansson, Børge: Romerske nætter. 1925.

Jensen, August: Actie- og Obligationskalender. København, 1871, 1874.

Jensen, Bernhardt: Da jernbanen kom til Jylland. 1961-62.

Jensen, Niels: Midtjyske jernbaner. 1979.

Jensen, Niels: Østjyske jernbaner. 1978.

Jeppesen, Alfred: Rejseliv i Danmark. Fra oldtidsvej til dampfærge. 1978.

Jesper Malers Ringkøbing 1808-1847. 1993.

Jespersen, J.: Danske gårde i Tekst og Billeder. 1923-27. 4 bd.

Jespersen, Rodewald: Biografiske Oplysninger angående Den Polytekniske Læreanstalts kandidater 1829-1929. 1930.

Johnsen, William, Udrugningsanstalten i Randers: Besæt alle søer, damme mv. I: Berlingske Tidende 21.03.1892, s. 2.

Jonassen, Germann H. W.: Stiftamtmænd og amtmænd i Kongeriget Danmark. 1923.

Jordklassificering. Danmarks basisdatakort 1:50.000. Landbrugsministeriet.

Jul i Kalundborg. 1960, 1967, 1970, 1977, 1980, 1985.

Julin, Arne: Kvinderne og andre skjulte navne 1791-1890. Suppl. til Dødsfald i Danmark. Dansk Historisk Håndbogsforlag 1993.

Juristen, s. 17 ff. 1943.

Jydske Byer og deres Mænd. Bd. 9. Thomsen, 1917.

Jørgensen, Jørgen: Bogen om Ringkøbing, Holmsland og Holmsland Klit gennem 150 år. 1957.

Jørgensen, K. E.: Lammefjordens Tørlægning. 1892.

Kallundborg Avis. 1857-1952.

Kalundborg Dagblad. 1877-1939.

Kalundborg Folkeblad. 1907-2006.

Kalundborg Folkeblad: Ugebladet Nordvestsjælland 06.05.1987.

Kalundborg Lokalarkiv. Vrøj.

Kalundborg Marineforening 1924-1999

Kalundborgs Historie. Kalundborg Kommune, 1985-87. Bd. 1. S. 241-43, 273, 276. Bd. 2. S. 71.

Kampen, Christian: Min Wolffske Familie. Eget Forlag, Rungsted, 2000.

Kancelliets Brevbøger. 1555, 1568, 1574.

KB: Beretning om Fiil Sø.

KB: Beretning om Kronprins Frederiks Fond 1865-1915. 1915.

KB: Dansk Fiskeriselskabs Medlemsblad. 1886-1887.

KB: Fortegnelse over Medlemmer i Dansk Fiskeriselskab. 1886.

KB: Indbydelse til Actietegning til en Inddæmning i Ringkjøbing Fjord.

KB: Lov om Fiskeriet i Danmark. København, 1888.

KB: Lov om Fiskeriet i ferske Vande. København, 1898.

KB: Love for Aktieselskabet til Fremme af Dansk Ferskvandskultur. 1896.

KB: Love for Andelsselskabet Saltbækvig. København, 1899.

KB: Nyholm, L. C.: A preliminary Project for a Canal between the Ringkjøbing Fjord and the Northsea. With two plans. Copenhagen 1863.

KB: Opfordring til at indtræde i Dansk Fiskeriforening. 1894.

KB: Register til Berlingske Tidende. 1865-1909.

KB: Register til Politiken. 1884-1916.

KB: Reglement for Bestyrelsen af Politiet og for Arbejdernes Forhold und Inddigningen .... 1860.

KB: Steins Laboratorium 1857-1907. 1907.

KB: Udkast til Vedtægter for Fiskeriet i Kallundborg Fjord. 1890.

Kjær, Børge: Kolindsund på Djursland. 1982.

Kjøbenhavns Universitets Aarbog 1846-48.

Kjøbenhavnske Tidende. Tillæg Nr. 57, s. 8, 16/7 1804.

Klein, August: Landbrugsbygninger. 1876, 1895.

KMS: Videnskabernes Selskabs kort+Topografiske kort+Matrikelkort.

Kongelig Dansk Hof- og Statskalender.

Kragelund, Minna: Nybyggere på Lammefjorden. 1977.

Kraks Blå Bog. 1910-79.

Kraks Fonds- og Legatvejviser. 1988.

Kraks Industri- og Handelsvejviser for Danmark. 1865-1930.

Krarup, Alfred: Katalog over Universitetsbibliotekets Haandskrifter, 1. del. 1929

Krarup, Helmuth: Minder fra det svundne Hammerum Herred og Herning. 1963.

Krarup, J. B.: Beskrivelse af Landbrugets Udvikling i Danmark fra 1835 indtil Nutiden. V Sjælland. 1904.

Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1535-1648. Bd. 1. 1892.

KSA: Begravelsesvæsenets protokoller. 1805-1984.

KSA: Borgerskabsprotokoller. 1699-1932.

KSA: Firma- og Handelsregistre. 1862-.

KSA: Kraks Vejviser for København og Frederiksberg. 1863-1998

KSA: Overformynderiarkivalier.

KSA: Politiets Dødeblade. 1893-1923.

KSA: Politiets Registerblade. (Pr. 01.05.1923).

KSA: Politimandtaller. 1869-81.

KSA: Telefonbøger. 1901-97.

Kulturgeografi. 1953:5, s. 177-185.

Kulturteknisk Vandbygning. 1937, I del.

Kundgjørelser for Armeen. 1857-62.

Quartalsberetninger fra Industriforeningen i Kjøbenhavn. 22. årg. S. 73. 1862.

Kähler, Gustav: Ungdoms Erindringer. 1953.

Københavns Gasværker 1857-1932. 1932.

Københavns Privilegier Til minde om den 24. juni 1661. Med fuldstændige Lister over Københavns Borgmestre, Raadmænd, 32 Mænd, Borgerrepræsentanter indtil 1911. 1911.

Kaae, A. (red.): Fra vor Del af Landet. Ringkøbing Landbobanks Jubilæumsskrift. 1961.

LAK: Arts-Skippinge Herred.

LAK: Bjergsted Kommune; Hvidebæk Kommune; Kalundborg Kommune; Kalundborg Rådstue; Raklev Kommune; Tømmerup Kommune.

LAK: Brandforsikringsarkivalier for købstæder og landbygninger, 1866-1872.

LAK: Hof- og Stadsretten i København.

LAK: Holbæk Amt.

LAK: Ingeniørkorpset.

LAK: Kalundborg Amtsstue.

LAK: Kalundborg Byfoged.

LAK: Kalundborg Provsti; Ars-Løve Herreders Provsti.

LAK: Kalundborg Toldkammer. 1701-1940.

LAK: Københavnske politi- og domsmyndigheder indtil 1919. Bd. 1-4.

LAK: Sjællands Stifts provstearkiv.

LAK: Skolearkiver.

LAK: Sorø Akademi og Skole.

Landbrugets Ordbog. 1909-14.

Landinspektørforeningen gennem 50 år. Landinspektørforeningen, 1925.

Landmands-Blade. 1868-1913.

Lange, Ole: Finansmænd, stråmænd og mandariner. C. F. Tietgen mfl. Gyldendal, 1978.

Lange, Ole: Partnere og rivaler. C. F. Tietgen, Eastern Extension og Store Nordiske. Gyldendal, 1980.

Larsen, C. C.: Det danske Landbrugs historie. 1895, 1913, 1925.

Larsen, Henrik: Kalundborg By og Omegn i Fortiden. I: Fra Holbæk Amt. Historisk Samfund for Holbæk Amt, 1936, s. 156.

Larsen, J. H.: Holbeks Amt topographisk beskrevet. Kjøbenhavn 1832.

Larsen, O. H.: Landbrugets Historie og Statistik. 1937.

Lauridsen, P.: Om dansk og tysk bygningsskik i Sønderjylland. 1895.

Lauring, Palle: Danmarks Historie. 1979.

LAK; RA: Kirkebøger på mikrokort 1790-1891.

LAV: Hammerum Herred. Bagges Opbudsbo.

Lehmann, Johs.: C. F. Tietgen. Hans liv og virke. 1929.

Lengnick, J. C. L.: Genealogier over adelige og borgerlige familier. 1851. 1. saml. Bd.1. 1851.

Lengnick, J. C. L.: Genealogier over adelige og borgerlige familier. 1851. 2. saml. 1-3. 1851.

Lengnick, J. C. L.: Tillæg til 2. samling. 1857

Lerche, Grith: Bøndergårde i Danmark 1789-90. 1987.

Leth: Aalegaardsretten før og nu. København 1907.

Levinsen, J. Chr. L.: Beretning om dansk Ferskvandsfiskeri. København, 1902. KB.

Liebe, Poul Ib; Borgstrøm, E.: Biografiske oplysninger om faste artilleriofficerer af linien tjenstgørende i perioden 1764-1889 i Danmark mv. 1978.

Lind, Volmer: Kongeriget Danmarks praktiserende sagførere. 1929.

Liste over Studerende, der har bestået Examen Artium 1821-52. Københavns Universitet. 1 bd.

Lov nr. 72 om handelsregistre af 27.03.1929.

Lützhøft, Hans: Slægten Lützhøft 1610-1936. 1936.

Lærerne og Samfundet. 1913-14.

Løfting, C.: Ferskvandsfiskeri. I: Illustreret Tidende. 1911-12. S. 517-19.

Mandix, Jacob: Haandbog i den danske Landvæsensret. 1813.

Margolinsky, Jul.: Jødiske Dødsfald i Danmark 1693-1976. 1978.

Marstrand, Jacob: C. F. Tietgen. 1904.

Med arkæologen Danmark rundt. Politiken, 1963.

Meddelelser angaaende det kommunale Skolevæsen i Købstæderne og Handelspladserne. 1890.

Meddelelser om Kronprins Frederiks Fond. 1890.

Mejborg, Reinhold: I: Historisk Tidsskrift, 6. rk. VI. S. 343-52.

Mejborg, Reinhold: Om bygningsskikke i Slesvig. 1891.

Meldahl, Agnes: Erindringer. 1944. (Upubliceret manuskript i privat eje).

Milthers, Vilhelm: Nordvestsjællands Geologi. I: Danmarks geologiske Undersøgelse. 5. rk. Nr. 6. 1943. S. 85, 155, 166.

Mindeværket Danske Landmænd og deres Indsats. En Oversigt over danske Bønders Virke. Nationalt Bogforlag, Herning, 1945.

Molbech, O. C.: C. F. Tietgen. Erindringer og Optegnelser. 1904.

Mylius-Erichsen: Ringkøbing og Omegn. Hver 8. Dag, 1901.

Müller, Hakon: Helsingør Handelsstandsforening 1744-1944. Helsingør, 1944.

Müller, S.: Vor oldtid. 1898.

Müllertz, A.: Esbjerg. I: Danmarks søfart, handel og industri. 1916. Bd. 1.

Myrhøj, Aage: Stamtavle vedr. slægten Steen. (Upubliceret manuskript).

Myrhøj, Anna: Lidt om Bagge-slægten fra Ribe. I: Fra Himmerland og Kjær Herred. 1949. S. 124-125.

Mærkeligere danske Dødsfald 1881-1895.

Møllebygninger i Danmark. Redegørelse og Status. Miljøministeriet+Skov- og Naturstyrelsen. 1993

Møllen. 1895-98.

Møller, Hans: Beretning om Fiil Sø. KB.

Møller, J. S.: Et tilbageblik paa mit Liv. 1934-1942.

Møller, Jan: Borger i det gamle København. Bd. 2. S. 78-81. 1966.

Mørch, Niels: Valg af selskabsform. 1977.

Maanedsskrift for techniske Meddelelser. 1870-76.

Nationaltidende. 1880, 1931.

Neergaard, Niels: Under junigrundloven. 1892-1916. 3 bd.

Neubecker, V. Ottfried: Heraldik. Kilder, brug og betydning. 1976.

Nicolaisen, Pia: Undersøgelse af bredfaunaen i 8 søer i Vestsjællands Amtskommune mv. 1983.

Nielsen, Hans: Slægten Spangsberg af 1667. 1932

Nielsen, J. J.: Georg Frederik Otto Lehnsbaron Zytphen-Adeler 1810-1910. 1910.

Nielsen, Rasmus: Sejerø Sogns Historie. 1923.

Nordisk Kunstnerjul og Kunstnerliv i Rom. I: Julebogen 4. 1905. S. 30-57.

Nyrop, C.: Fredens Mølle. A/S Fredens Mølle. 1905.

Nyrop, C.: Meddelelser fra Industriens Omraade. 1876.

Nøjsomhed. Et københavnsk lyststeds historie. 1922.

Nørlund, N. E.: Johannes Mejers kort over det danske rige. 1942. Bd. 1.

Nørregaard, Georg: Arbejdsforhold indenfor dansk håndværk og industri 1857-99. 1977. S. 141.

Nørregaard, Georg: Teknikumuddannede ingeniørers betydning for den danske industri. 1955.

Ochsner, Bjørn: Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920. 1986.

Olsen, B. G.: Jagtslot i Aunsø. I: Kalundborg Folkeblad. 22.12.197?.

Olsen, Christian: Fra mit eget Hjem. I Fra Holbæk Amt 1923, s. 139-141.

Om Hov Vig. I: Registreringstidende for aktieselskaber. 1943??. S. 270.

Om Tilvejebringelsen af et nyt Udløb fra Ringkøbing Fjord. 1882.

Opfindelsernes Bog. 1877-83.

Optegnelser over slægterne Ulrich og Ahrenkiel. 1970.

Otterstrøm, C. V.: Undersøgelse af de ferske vandes fiskeriforhold 2. Beretning til Landbrugsministeriet. 1922.

Paludan, Peter: Beskrivelse over Kalundborg. 1788. S. 147-48.

Paton, J.: Om Jernbanerne i Jylland og Slesvig. København, 1856.

Pedersen, L.; Kongstad, Kr.: Helsingør. 1912.

Pedersen, Laurits: Helsingør i Sundtoldstiden 1426-1857. København, 1926-31.

Pedersen, P.: Klittens folk. 1940.

Pedersen, P.: Klittens historie. 1950.

Personalhistorisk Tidsskrift. 1880-1940.

Petersen, Anders: Folkeskolen i Danmark. (i komm. hos N. C. Rom).1902.

Petersen, H. F.: Danske i Sydslesvig. 1933.

Petersen, H. J. Styhr: Kulgas. 1990

Politiken. 1865-1906.

Pontoppidan, Erich: Den danske Atlas eller Kongeriget Danmark 1763-81. (Nytryk 1968-72). Bd. 2. S. 234-35.

Portrætfotograferne. I: Den lille Portrætkunst i Danmark siden 1750. København, 1949.

Posselt, H.: Undersøgelse af Færskvandene. Kunstig Udklækning. I: Dansk Fiskeriforenings Årsberetning. 1890.

Post- og Telegrafhaandbogen for Helsingør. 1850.

Post- og Telegrafvæsenets historie. 1991-93.

Poulsen, A. J.; Kamp, A.: Danske i udlandet. 1935.

Prange, Knud: En adelig kiste. I: Mark og Montre. 1970. S. 36-42.

Project til en Inddæmning i Ringkøbing Fjord. Kjøbenhavn, 1860.

Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins. Bd. 44. 1914-1998.

Qvartalsberetninger fra Industriforeningen i Kjøbenhavn. 22. årg. S. 73.

RA: Afdøde officerer.

RA: Appelinstansernes embedsetat 1660-1919. S. 72-90.

RA: Benzon, Wilhelm: Kronologisk og alfabetisk Fortegnelse over den danske Adel 1660-1820.

RA: Dybdekort målt 1894-95 over Saltbæk Viig mv. I: Landbrugsministeriets Landvæsens- og Domænekontor.

RA: Folketællinger 1801-1921.

RA: Indenrigsministeriets Kontor for Kommune- og Næringssager (KK).

RA: Ingeniørkorpset 1834-1857. Schlegel. Pk. 16.

RA: Jahn: Personalia for danske officerer.

RA: Landkadetkorpsets arkiv.

RA: LJ-sag nr. 1069/1922.

RA: Pontoppidan, Axel: Biografier af og Nekrologer over danske og norske Officerer i 19. og 20. Aarh. (Avisudklip).

RA: Privatarkiver. D. B. Adler.

RA: Privatarkiver. Carl Berling. Nr. 5123.

RA: Privatarkiver. Gyldenkrone. Nr. 5499.

RA: Privatarkiver. Holger Frederik Rørdam. Brev fra Gotfredine Christiane Lindam i Ringkøbing. 1876.

RA: Repræsentationer i udlandet. Generalkonsulatet i Hamburg. 1834-99.

RA: Spredte alfabetiske optegnelser om officerer i 18. og 19. årh.

RA: Udsætterprotokol vedr. Fødselsstiftelsen i København.

RA: Vandbygningsdirektoratet, 1834- (F. 13-255, 101-2).

RA: Vandbygningsdirektoratet, 1868- (F. 13-255, 1-2).

RA: Vandbygningsdirektoratet, 1873- (F. 13-255, 2-6).

RA: Vandbygningsvæsenets arkiv. Nr. 1185. Åer og kanaler. Inddæmninger.

Rambusch, H. H. A.: En gammel jernbanemands erindringer 1854-82. 1916.

Rambusch, S. H. A. mfl.: Studier over Ringkøbing Fjord. Nordiske Forlag, 1900.

Rambusch, S.: Esbjerg Havn 1868-1968. 1968.

Rasmussen, Hjorth A.: Holmslands og klittens historie. Holmsland Kommune, 1981.

Registreringstidende for Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger. Handelsministeriet, 1918-19, 1947, 1948.

Regulativ for Bregninge Aa. Holbæk. 1892.

Reiffenstein-Hansen, C.: Skikkelser og Skæbner. Brogede Blade af Telegrafetatens Historie 1854-1927. Korsør, 1929.

Reuter, Fritz: Landmandsliv. 1869.

Reventlow: Efterladte papirer fra den Reventlowske familiekreds IX. Schleppegrell. S. 430-433. 1895-1931.

Ricard, Fr.; Salomonsen, E.: Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark 1861-1911. I: De danske Byerhverv. 7. hft. 1905.

Richter, Vilhelm: 100 Aars Dødsfald 1791-1890. 1901-05. 3 bd.

Richter, Vilhelm: Danske Postembedsmænd med kgl. Udnævnelse 1750-1906. Milo, 1907.

Richter, Vilhelm: Den danske Landmilitæretat 1801-1894. 1896-97. 2 bd.

Richter, Vilhelm: Den danske Søetat 1801-90. 1894.

Richter, Vilhelm: Dødsfald i Danmark 1761-1790. Samlede efter Adresseavisen. 1907.

Richter, Vilhelm: Dødsfald i Danmark 1791-1890. 1976-93.

Richter, Vilhelm: Dødsfald i Danmark 1891-1923. 2 bd. 1976-93.

Richter, Vilhelm: Juridisk Stat. 1871, 1877, 1887, 1892, 1897, 1902, 1906, 1910, 1913, 1923, 1928.

Richter, Vilhelm.: Meddelelser om Examinati Juris 1824-1894. 1903.

Rigsdagstidende.

Ringkøbing Amts Avis. 1865.

Risegaard Jakobsen+Bay: Niels Hansen Risegaard. 1979.

Rist, P. F.: Militær personalhistoriske samlinger. KB. Håndskriftsaml., Ny Kgl. Saml., Kvart 2808.

Rom og Danmark gennem Tiderne. 1935. Bd. 1.

Roskilde Dagblad. Nov. 1914.

Rubin, Marcus: Indkomstforholdene i Kjøbenhavn. 1894.

Rubin, Marcus: Nogle erindringer. 1915.

Rubow, Axel: Nationalbankens Historie. Bd. 1 1818-1878. 1918.

Salmonsens Konversationsleksikon, 2. udg. 1916

Saltbækvig. I: Samvirke. 1948. S. 105.

Schmidt, P. J.: Slægten Feilberg. 1890.

Schneider, A.; Thorkil-Jensen, N.: Landmaaling. Instrumentlære. Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 1945.

Schou, Axel: Det marine forland. 1945.

Schovelin, J.: Kjøbenhavns Handelsbank. I: De danske Byerhverv. 1908.

Schovelin, J.: Landmandsbanken 1871-1921. 1921.

Schovelin, J.: Tidens hjul og Tietgen. 1927.

Schovelin, Jul.: Privatbanken 1857-1907. 1907.

Schröder, Johannes V.: Hertugdømmet Slesvigs Topographie. Oldenburg 1854.

Schultz LovBibliotek: Lov om Regulering af fiskeriet 1992

Schultz LovBibliotek: Lov om vandløb 1982

Secher, C. E.: Danske Kirker, Slotte, Herregaarde og Mindesmærker. 1867.

Sindballe, Kristian: Dansk selskabsret. Gyldendal, 1928-35.

Sjællands Stifts Degnehistorie. 1899.

Sjællandske Byer og deres Mænd. 1918.

Skrubbeltrang, Fridlev: Det indvundne Danmark. 1966.

Slægtssamlingen. 1931.

Slægtstavlesamlingen omfattende kortfattede slægtsbiografier over nulevende, kendte personers fædrene slægt i ret linie. 1931-33.

Smith, J.: Slesvigske Amtsforvaltere indtil 1864. København, 1954.

Soraner Bladet. 1916-. 1918. S. 15. 1958. S. 43. 1982.

Soraner-Biografier 1822-1900. Soransk Samfund,1977.

Soraner-Biografier 1901-1960. Soransk Samfund,1970.

Soransk Tidsskrift. 1865-1912. 6 bd.

Sorø Akademi. Årsskrift. 1920-22.

Spangsberg, L.: Familien Spangsberg. 1934.

Stadil Fjord. I: Geografisk Tidsskrift. 1961. Nr. 60. 1877-.

Statistiske meddelelser for skoler udenfor København. 1862-1982.

Steensen, R. Steen; Lichtenberg, G. Honnens de; Friis Møller, M.: Flåden gennem 450 år. København, 1961.

Steins Laboratorium 1857-1907. 1907. KB.

Stenak, Morten: De inddæmmede landskaber. Landbohistorisk Selskab, 2005.

Stiernholm, F. C.: Om Jernbaner betragtede fra et militært Standpunkt med specielt Hensyn paa den danske Stat. København, 1854.

Stiftamtmænd og amtmænd på Sjælland, Lolland Falster og Bornholm 1848-1970. 1970.

Store danske Personligheder. Berlingske, 1949.

Storgaard Pedersen, P.: Ulfborg Herred. 1900.

Strunk, A.: Samlinger til en beskrivende Catalog over Portraiter af danske, norske og holstenere. 1882.

Studentermatrikler. Københavns Universitet.1611-1901.

Sundklarereren i sit Forhold til Øresundstolden og dennes Afløsning. 1857.

Sundtoldstiden. København, 1926-29. 2 bd.

Susgaard, Kr.: Rindum Sogn. 1993.

Svenson, Johannes: Sang om Stormfloden i Efteraaret 1921.

Søllinge, Jette D. mfl.: De danske aviser 1634-1989. 1989.

Sørensen, John Kousgård: Danske sø- og ånavne VI. Reitzel, 1987.

Tabellariske Meddelelser vedr. Borger- og Almueskolevæsenet udenfor Kjøbenhavn. 1891-.

Tang Kristensen, Evald: Øen Holmsland og dens Klit. 1891.

Tange, Kr. Kristensen: Fra Skummeske til Centrifuge. 1965.

Teller, C. Ph.: Forelæsninger over Vandbygning. Bd. 4. 1908.

Thalund, Henning: Kongen af Esbjerg. Louis Carlé. 1964.

Thomsen, A.: Oversættelse af en afhandling om tørv. P. G. Philipsens Forlag, 1859. KB.

Thomsen, Birgit Nüchel: Dansk-engelsk samhandel 1661-1963. 1966.

Thorkil-Jensen, N.: Den danske Landinspektørforening 1925-35. 1935.

Tidsskrift for Landoeconomi. 1866.

Tidsskrift for Landoeconomi. 1875: særtryk, 113-148.

Tidsskrift for Landoeconomi. 1878, s. 145-166.

Tidsskrift for Landoeconomi. 1876, s. 249-269.

Tietgen, C. F.: Erindringer og Optegnelser. Gyldendal, 1904.

Tilskueren for Landvæsenet. 1798, s. 22-29, 131-134.

Topsøe-Jensen, T. A.; Marquard, Emil: Officerer i den dansk-norske søetat 1660-1814 og den danske søetat 1814-1932. 1935.

Topsøe-Jensen, Th. A.: Det danske søofficerskorps 1801-1919. 1919.

Torp: Den danske Selskabsret. 1919.

Tracing your Danish Ancestors and Relatives. Fact Sheet. Udenrigsministeriet, 1976.

Tranberg, Ernst: Fiil Søs Historie. Struer, 1954.

Trap Danmark. Holbæk Amt. 1954.Bd. 7. 5. udg. S. 498.

Træk af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Historie 1769-1999. 1999.

Ugeskrift for Landmænd. 1855-1867, 1934.

Ugeskrift for Landmænd. 1863: I,2, hft. 5, s. 423-430.

Ugeskrift for Landmænd. 1866: I,3, hft. 1, s. 61-68.

Ugeskrift for Landmænd. 1866: II,3, hft. 2, s. 316-319.

Ugeskrift for Landmænd. 1867: II,3, hft. 4, s. 365-371.

Ugeskrift for Landmænd. 1868: II,3, hft. 6, s. 434-439.

Ugeskrift for Landmænd. 1869: I,3, hft. 7, s. 216-219.

Ugeskrift for Landmænd. 1873: I,4, hft. 5, s. 155-168.

Ugeskrift for Landmænd. 1873: II,4, hft. 6, s. 310-314.

Ugeskrift for Landmænd. 1875: II,4, hft. 10, s. 289-302, 315-325.

Ugeskrift for Landmænd. 1876: II,5, hft. 2, s. 83-98, 113-128, 319-332.

Ugeskrift for Landmænd. 1877: I,5, hft. 3, s. 365-373.

Ulstrup, Regner L.: Helsingør og Øresundstolden. Helsingør, 1856.

Undersøgelse af 32 søer. Vestsjællands Amtskommune. 1982.

Vandmiljøovervågning. Vestsjællands Amtskommune. 1989 og 1990.

Vejledende Arkivregistratur VI. Landsarkivet for de sønderjydske Landsdele. 1944.

Vejlø, A.: Holbæk Amts Økonomiske Selskab 1812-1937. 1937.

Verdens-Spejlet. 1904-05.

Vibæk, Marius: C. F. Tietgen og hans Samtid. Schønberg, 1929-1943.

Vibæk, Marius: Den danske Handels Historie fra 1820 til vore Dage. Gyldendal, 1932-38.

Virksomhedsarkiver fra landbrug, industri og håndværk. EA. Bd. 1. 1991.

Vium Jensen, Karen: Bebyggelse og Landskab på Holmslands Klit. 1975.

Volkers, Glen: Eksemplet Kalundborg Købstad ca. 1855-77. 1979. (Utrykt speciale på Arbejdermuseet).

Weilbach, P.: Nyt dansk Kunstnerlexikon. 1897.

Westergaard, P. B. C.: Danske Portræter. I: Kobberstik. Litografi og Træsnit. 1930-33.

Willerslev, Rich.: Studier i dansk Industrihistorie 1850-1880. Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse, 1952. (Doktordisputats Kbhvns. Universitet).

Worsøe, Hans H.: Nogle betragtninger om børn født udenfor ægteskab. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 1979.

Zangenberg, H.: Danske bøndergårde. Grundplaner og konstruktioner. 1925.

Zangenberg, H.: Gamle Præstegaarde. 1932.

Zangenberg, H.: Årbogsartikler om byggeskik i landets forskellige egne.

Aachen, Sv. Tito: Danske Adelsvåbener. 1968.

Ågesen, Åge: Geografiske studier over jernbanerne i Danmark. 1949.

Aalbæk Jensen, Erik: Dæmningen. Wivel, 1952.

Årbog for Selskabet for dansk Skolehistorie. 1966-.

Årbog fra Historisk Samfund for Præstø Amt. 1954.

Aarsberetning om Industriforeningen i København. 1874.

 


© Grete Tvedegaard, 2012 ©